Algemene voorwaarden

Henry Handsome: Henry Handsome VOF

Opdrachtgever: de contractspartij van Henry Handsome

Offerte: een door Henry Handsome uitgebrachte offerte

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Henry Handsome

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Henry Handsome gesloten Overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Henry Handsome verrichtte handelingen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt van de hand gewezen tenzij deze vooraf schriftelijk nadrukkelijk worden geaccepteerd.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle Offertes van Henry Handsome zijn vrijblijvend; een offerte is gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. 

 2. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen vanHenry Handsome exclusief BTW en in Euro’s.
 3. Tenzij anders aangegeven zijn Offertes inclusief reiskosten.
 4. Een Overeenkomst komt tot stand indien de aanvaarding van een offerte door de Opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan Henry Handsome wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. 

 5. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 6. Een samengestelde prijsopgave in een Offerte verplicht Henry Handsome niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 7. Een offerte geldt enkel voor de in offerte aangegeven duur. Aan de inhoud van een offerte kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. In de Offerte aangegeven termijnen zijn slechts indicatief en zijn geen fatale termijnen. 

 2. Op Henry Handsome rust slechts een inspanningsverbintenis in het kader van uitvoeren van de Overeenkomst. Henry Handsome zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. 

 3. Opdrachtgever is verplicht alles te doen wat nodig is om een tijdige en juiste nakoming door Henry Handsome mogelijk te maken. Daartoe behoort onder meer de verplichting om tijdig aan Henry Handsome alle benodigde gegevens, informatie en documenten te verstrekken die nodig mochten zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Henry Handsome zijn verstrekt, heeft Henry Handsome het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien Opdrachtgever blijvend niet aan haar verplichting zoals opgenomenin lid 3 voldoet, zal het Henry Handsome bovendien zijn toegestaan om het totale bedrag dat Opdrachtgever verschuldigd is, uit hoofde van de Overeenkomst inrekening te brengen. 

 5. Henry Handsome is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een gebruiker van een ontwerp en/of website die door HenryHandsome is ontworpen en/of gebouwd, is uitgegaan van door of in opdracht vanOpdrachtgever geplaatste en/of verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Henry Handsome duidelijk kenbaar was. 

 6. Ondanks het feit dat de Overeenkomst is aangegaan met het oog op het feit dat de uitvoering door een bepaalde persoon plaats dient te vinden, zal Henry Handsome steeds gerechtigd zijn zonder opgaaf van reden deze persoon te vervangen dooreen of meer andere personen mits deze dezelfde kwalificaties bezitten.

Artikel 5. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een Overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Henry Handsome gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Aan Opdrachtgever komt op dat moment het recht toe om de Overeenkomst te beëindigen per de datum van de prijswijziging.
 Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan een eerdere tariefswijziging plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de Overeenkomst door Opdrachtgever, bij verlenging van de Overeenkomst of bij wijzigingen in voor Henry Handsome van toepassing zijnde wet- en regelgeving als gevolg waarvan een prijswijziging redelijk is.
 2. Betaling van de overeengekomen prijs door Opdrachtgever dient, tenzij anders overeengekomen, als volgt plaats te vinden:
 • 50% van de overeengekomen prijs na aanvaarding van de offerte;
 resterende
 • 50% van de overeengekomen prijs na de oplevering door Henry Handsome.

Van een technische oplevering is sprake indien Henry Handsome aan Opdrachtgever meldt dat opdracht is opgeleverd.


 1. Facturering van hosting, updates en domeinnamen gebeurt vooraf per maand of per jaar. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 2. Betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Henry Handsome aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. De Overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de Offerte door Opdrachtgever is aanvaard.
 4. Indien na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente aan Henry Handsome verschuldigd. Alle door Henry Handsome gemaakte kosten, gemaakt in verband met de te late betaling komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,- excl. btw.
 5. Opdrachtgever verricht de aan Henry Handsome verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan werk van Henry Handsome aan derden te verhuren of deze op enig andere wijze door derden te laten gebruiken.

Artikel 6. Hosting

 1. Henry Handsome heeft geen bemoeienis met en is niet verantwoordelijk voor informatie die op de door Henry Handsome ontworpen en/of gebouwde en/of gehoste website staat of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Opdrachtgever vrijwaart Henry Handsome voor eventuele aanspraken van derden die samenhangen met de content van de website.
 2. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van de huurprijs van de applicatie, dan wel schadevergoeding.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de website, servers en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor: 
a. handelingen en/of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code Commissie;
 b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhouden/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming); 
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 d. het openbaar maken en/of verveelvoudigen en/of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen; 
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen; 
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of enig intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
 g. het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (online) verbinding met Henry Handsome blijven lopen binnen Henry Handsome of het internet; 
h. het verspreiden van computervirussen.
 4. Henry Handsome is in de onderstaande gevallen gerechtigd de door Henry Handsome ontworpen en/of gebouwde en/of gehoste website van Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren en/of van de server te verwijderen, zonder dat er van de zijde van Henry Handsome sprake is van wanprestatie en zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan Henry Handsome alle schade die ten gevolge van de overtreding door Henry Handsome of door derden wordt geleden, te vergoeden. Niet genoten abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:

a. indien Opdrachtgever in strijd handelt met een verplichting die is opgenomen in de artikelen 6.4 en/of 6.5 en/of 6.6 of indien Henry Handsome gegronde redenen heeft om te vermoeden dat Opdrachtgever in overtreding hiermee is;


b. indien (een onderdeel) van de site van Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van Henry Handsome; 


c. indien blijkt dat Opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven bij het aangaan van de Overeenkomst;


d. indien blijkt dat Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan.

 1. Henry Handsome heeft geen bemoeienis met en is niet verantwoordelijk voor informatie die op de door Henry Handsome ontworpen en/of gebouwde en/of gehoste website staat of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Opdrachtgever vrijwaart Henry Handsome voor eventuele aanspraken van derden die samenhangen met de content van de website. Evenmin is Henry Handsome aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens of E-Mailverkeer, of indien derden onrechtmatig toegang tot de site verwerven. Het gebruik van Credit Card betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld is voor risico van Opdrachtgever.
 2. Indien de door Opdrachtgever gegenereerde of gebruikte hoeveelheid dataverkeer de in de Overeenkomst omschreven hoeveelheid overschrijdt, is Henry Handsome gerechtigd de tarieven overeenkomstig aan te passen.
 3. Henry Handsome draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
 4. Henry Handsome is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is (ter beoordeling aan Henry Handsome) voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
 5. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van de huurprijs van de applicatie, dan wel schadevergoeding.

Artikel 7. Service-Abbonement

 1. Overeenkomsten met betrekking tot service (“Serviceabonnementen”) worden aangegaan voor een minimale periode van één jaar en de Overeenkomst met betrekking tot service wordt, behoudens in geval van tijdige opzegging, stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van het (verlengde) Service-abonnement dient minimaal drie maanden vóór het einde van het Service- abonnement schriftelijk te geschieden.
 2. Henry Handsome factureert de kosten van een Service-abonnement maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van de overeenkomst. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Facturering vindt plaats na ondertekening van de Overeenkomst.

Artikel 8. Wijzingen en meerwerk

 1. Indien Henry Handsome op verzoek van of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties Henry Handsome aan Opdrachtgever worden gefactureerd volgens de geldende tarieven van Henry Handsome. Henry Handsome is slechts gehouden om meerwerk uit te voeren na een daartoe tussen partijen aanvullend gesloten Overeenkomst.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extrawerkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Henry Handsome Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. 

 3. Na het goedkeuren van de Offerte door Opdrachtgever en het goedkeuren van het design is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging door Henry Handsome kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Henry Handsome van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 5. Op development projecten bieden we 14 dagen garantie aan, tenzij anders overeengekomen, waarbij bugs direct en kosteloos opgepakt worden door onze programmeurs.
 6. Ondersteuning na oplevering + garantie kan vormgegeven worden in een SLA, strippenkaart of als pro-actieve, doorlopende betrokkenheid.

Artikel 9. Duur en beëindiging

 1. Overeenkomsten met betrekking tot hosting en onderhoud kunnen worden opgezegd met inachtneming van de regels zoals bepaald in artikel 6.1 respectievelijk 8.1. Voor de overige Overeenkomsten gelden de navolgende bepalingen. 

 2. Een overeenkomst kan tussentijds door Henry Handsome worden beëindigd indien Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Henry Handsome gesloten Overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden en Opdrachtgever deze tekortkomingen niet heeft hersteld nadat zij hiertoe in gebreke is gesteld en aan haar een termijn van 14 dagen is gegeven om de tekortkomingen te herstellen. Een ingebrekestelling is niet vereist indien nakoming blijvend onmogelijk is.
 3. Henry Handsome heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken (op te schorten) indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Henry Handsome niet nakomt of in strijd handelt met de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Henry Handsome zal Opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Henry Handsome kan worden verlangd. Aan Opdrachtgever komt in dit geval geen enkel recht op enige (schade)vergoeding toe.
 4. De verplichting van Opdrachtgever tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 5. Zowel Henry Handsome als Opdrachtgever hebben het recht om de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. 

 6. Indien de Overeenkomst door Henry Handsome wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

Artikel 10. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van Henry Handsome totdat alle bedragen die klant op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig zijn voldaan. Een klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Henry Handsome mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien cliënt (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt cliënt die zaak slechts voor leverancier en houdt cliënt de nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat cliënt alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door cliënt eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 2. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor leverancier gunstigere bepalingen bevat.
 3. Rechten, waaronder mede begrepen gebruiks- rechten, worden in voorkomend geval aan cliënt verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van cliënt zijn overeengekomen, komt aan cliënt het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.
 4. Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 5. Opdrachtgever verkrijgt de auteursrechten op de geaccordeerde werken die het resultaat zijn van de doorHenry Handsome zelf verrichte werkzaamheden. De door Henry Handsome bestede tijd aan het opleveren en/of overdragen van dergelijke materialen wordt vergoed door Opdrachtgever volgens de door Henry Handsome in rekening gebrachte uren.
 6. Het is Opdrachtgever behoudens schriftelijke toestemming van Henry Handsome niet toegestaan om voor en/of na beëindiging van de samenwerking tussen partijen gebruik te (laten) maken van(een) door Henry Handsome ontwikkelde Creatieve Richting(en). Onder CreatieveRichting(en) wordt verstaan o.a. reclameconcepten, strategische en/of conceptuele ideeën die nog niet concreet zijn uitgewerkt en daarom de auteursrechtelijke ‘werktoets’ nog niet hebben gehaald en die gedurende de samenwerking als ‘Creatieve Richting(en)’ zijn aangemerkt door Henry Handsome. Creatieve Richting(en) val(t)(len) dus niet onder het ‘Intellectuele eigendom’ als hiervoor bedoeld. Henry Handsome zal bereid zijn om de in dit artikellid bedoelde schriftelijke toestemming te geven indien Opdrachtgever een eenmalige afkoopsom betaalt ter hoogte van 100% van de totale ontwikkelingskosten van deze creatieve richting(en) conform begroting.
 7. Alle aan Henry Handsome verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever op diens verzoek teruggegeven. 

 8. Henry Handsome is gerechtigd om alle door haar ontwikkelde websites en promotiematerialen voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Overeenkomst wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Henry Handsome is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Henry Handsome. 

 3. De aansprakelijkheid van Henry Handsome is in ieder geval beperkt tot directe schade en dan enkel maximaal eenmaal de factuurwaarde van dat deel van de opdracht waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft. Henry Handsome is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Elke aansprakelijkheid van Henry Handsome vervalt door verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid.
 5. Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door en aan hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is voltooid. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Henry Handsome niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 6. Tevens is Henry Handsome niet aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van de uitvoering van deze Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Henry Handsome voor eventuele aanspraken van derden welke samenhangen met de uitvoering van deze Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Henry Handsome tevens voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door Opdrachtgever verstrekte informatie een gegevens en documenten die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 12. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Henry Handsome gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en, indien de overmacht situatie meer dan 30 dagen voortduurt, de Overeenkomst te beëindigen zonder daarbij schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever.
 2. Onder overmacht wordt verstaan een buiten de macht van Henry Handsome gelegen gebeurtenis, die niet volgens de wet of naar handelsopvattingen voor risico van Henry Handsome komt en die de nakoming de nakoming van de Overeenkomst in zodanige mate belet of bezwaarlijk maakt dat die nakoming in redelijkheid niet van Henry Handsome gevergd kan worden.
 3. Henry Handsome is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij haar leveraciers waaronder, maar niet beperkt tot, een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Henry Handsome geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 13. Diverse bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Henry Handsome en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht zal worden genomen.
 2. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Indien er sprake is van een geschil, 
is de rechter te Midden-Nederland, locatie Utrecht bevoegd om kennis te nemen van dit geschil.
 3. In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.
 4. Henry Handsome kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen
de Algemene Voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst per dat moment te beëindigen. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

Artikel 14. Derden

 1. Henry Handsome is bevoegd om derden in te schakelenten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Henry Handsome is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor prijswijzigingen die door de hosting providers of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Henry Handsome doorgevoerd.
 3. Henry Handsome is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk jegens Opdrachtgever voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 15. Eigendom(-svoorbehoud)

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere door Henry Handsome verkregen documenten. Deze gegevens worden door Henry Handsome niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever.
 2. Door Henry Handsome of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Henry Handsome.

Artikel 16. Privacy bepalingen

 1. De persoonsgegevens van Opdrachtgever worden door Henry Handsome slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. 

 2. De persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal van Opdrachtgever zullen door Henry Handsome vertrouwelijk worden behandeld.
 3. Henry Handsome zal informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. enkel met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever aan derden verstrekken.